ORDIN nr. 6 din 9 ianuarie 2013

on . . Accesări: 2031

Pentru completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 25/2012 privind aprobarea regulilor de validare a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă şi a metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicită revalidarea.

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale relaţii contractuale nr. DRC 5 din 9 ianuarie 2013 şi al Serviciului medical al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. MSSM 63 bis din 9 ianuarie 2013, in temeiul dispoziţiilor:

  • art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
  • art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
  • art. 71 alin. (1) lit. a) şi b) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi, cu modificările şi completările ulterioare,

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

ART. I
Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 25/2012 privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă şi a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicită revalidarea, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 10 februarie 2012, se completează după cum urmează:

 

  • După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1^1, cu următorul cuprins:

"Art. 1^1. - Regulile de validare a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă şi Metodologia de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicită revalidarea, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, se aplică şi în anul 2013, pe perioada de valabilitate a reglementărilor Hotărârii Guvernului nr. 1.389/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, cu modificările şi completările ulterioare."


ART. II
Direcţiile de specialitate ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate, spitalele, precum şi Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


ART. III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu luna ianuarie 2013.

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Doru Bădescu
Bucureşti, 9 ianuarie 2013.
Nr. 6.

EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 14 ianuarie 2013

Citeste si...

Posta Medicala - stiri din sanatate, articole scrise de medici si informatii medicale pentru sanatatea ta!