Primariat 2011 - Dosarul de înscriere

on . . Accesări: 6748

actele.jpegMinisterul Sănătăţii  organizează la data de 8 iunie 2011, examen pentru obţinerea gradului de primar pentru medici, medici dentişti şi farmacişti. Candidaţii vor depune dosarele de înscriere pentru examen la direcţiile  de sănătate publică judeţene, respectiv  a Municipiului   Bucureşti şi după caz, la ministerele cu reţea sanitară proprie,  până la data de 11 mai 2011, inclusiv. Cadrele didactice şi  de cercetare ştiinţifică  medicală vor depune dosarele de examen în aceeaşi perioadă, la  sediul Ministerului Sănătăţii  din str. George Vraca nr. 9 sector 1, Bucureşti. Dosarul de înscriere va cuprinde:
- cerere de înscriere cu precizarea specialităţii şi a centrului universitar pentru care optează;
- copie xerox după diploma de medic, medic dentist sau farmacist;
- adeverinţa eliberată de unitatea în  care este încadrat medicul, medicul dentist,  respectiv farmacistul, din care să reiasă specialitatea în  care este confirmat şi  încadrat ca specialist, numărul ordinului MS de  confirmare, precum şi vechimea ca  specialist până la data de 31 decembrie 2011;
- medicii şi  medicii dentişti  care îşi desfăşoară activitatea  în  cabinete medicale individuale vor prezenta:
- declaraţia pe proprie răspundere întocmită la notar, privind activitatea de 5 ani ca specialişti  până la data de 31 decembrie 2011, sau după caz, copia legalizată  a cărţii de muncă cu înscrisurile la zi;
- copie după certificatul de înregistrare al cabinetului respectiv;
- copie după Certificatul de medic/medic dentist specialist ;
- farmaciştii care lucrează în farmacii cu circuit deschis vor prezenta, după caz: adeverinţa eliberată de societatea comercială farmaceutică, sau declaraţia pe proprie răspundere întocmită la notar,  privind activitatea de 5 ani ca specialişti până la data de 31 decembrie 2011, însoţită de copia legalizată  a cărţii de muncă cu înscrisurile la zi; copie după Certificatul de farmacist specialist;
- cadrele didactice încadrate la catedre fără corespondent în  nomenclatorul de specialităţi,   vor anexa pe lângă adeverinţa de angajat al UMF şi  o adeverinţă din care să reiasă că desfăşoară activitate integrată/cumul de funcţii, ca medici  specialişti de minim 5 ani în  specialitatea în  care vor susţine examenul de primar, până la data de 31 decembrie 2011. Această adeverinţă va fi eliberată de conducerea unităţii în  care desfăşoară această activitate;
- copie xerox BI/CI;
- copii xerox ale documentelor care atestă schimbarea numelui (certificat de căsătorie /decizie divorţ.) dacă este cazul;
- copie xerox după certificatul de membru al colegiului profesional,vizat;
- chitanţa de plată a taxei de 550 lei  achitată  prin mandat poştal  în contul IBAN nr.RO85TREZ7005003XXX000092, CUI-4266456, DTMB ( Direcţia de Trezorerie a Municipiului Bucureşti) beneficiar Ministerul Sănătăţii, adresa: str. Cristian Popişteanu Nr. 1-3, sector 1, Bucureşti, cod: 010024. La locul pentru corespondenţă se va menţiona Taxa examen primariat.

Posta Medicala - stiri din sanatate, articole scrise de medici si informatii medicale pentru sanatatea ta!